IPTG (animal free) [367-93-1]

Cat# orb340528-1g

Size : 1 g

Brand : Biorbyt