4-Methoxyphenyl 2,2/,3,3/,6-Penta-O-Benzyl-4-O-β-D-Galactopyranosyl-β-D-Glucopyranoside

Katalog-Nummer LA003001

Size : 1g

Marke : Funakoshi